شرکت داروسازی تولیدارو
فرآورده های دارویی و بهداشتی
مدیریت تکنولوژی ، تجهیزات، دارائی های فیزیکی
ادامه مطلب
اهداف و استراتژی
افزایش بهره وری و سود آوری
Toliddaru Company was established in 1335 and has started its activities
in the field of manufacturing pharmaceutical and health products. Prior
to the victory of the Revolution, this company with the TD brand was one
of the leading pharmaceutical factories in the country, and after the
victory of the Islamic Revolution, it has always been among the leading
factories for the production and supply of medicine. In 2005, according
to the policies of Alborz Investment Group and the formation of
specialized holdings, the production company was divided into two
sections: cosmetic, health and pharmaceutical, and from that year the
pharmaceutical sector continued to operate as a pharmaceutical
pharmaceutical company (private joint stock company).
 
Tolid Daru Pharmaceutical Company (Private Joint Stock Company) was
established in 2005 and registered on 8/4/1384 under No. 249619 in the
Companies and Industrial Property Registration Office. In this company,
more than 106 different drugs in various pharmaceutical forms such as
pills, capsules , Suppositories, syrups, suspensions, gels, ointments,
ampoules, drops and disinfectant solutions have a manufacturing license
from the Ministry of Health and Medical Education (/ Food and Drug
Administration), are produced and supplied. These drugs cover a wide
range of treatment groups such as cardiovascular, gastrointestinal,
respiratory, skin, neurological, analgesic and antipyretic, systemic and
topical antimicrobials, surface disinfectants and oral supplements. Also
products such as A variety of parabens, diclofenac phosphates, methanol,
poidon iodine, etc., which are the raw materials used in the
pharmaceutical and laboratory industries, are also made in this company.

ISO

گواهینامه سیستم کیفیت

گواهینامه سیستم کیفیت ...

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ...

گواهینامه سیستم مدیریت سلامت و ایمنی

گواهینامه سیستم مدیریت سلامت و ایمنی ...

گواهینامه سیستم مدیریت

گواهینامه سیستم مدیریت ...

view

چشم انداز مورد انتظار شرکت داروسازی تولیددارو تبدیل شدن به یکی از 10 شرکت برتر تولیدکننده و صادرکننده محصولات دارویی کشور می باشد. این شرکت علاوه بر افزایش کمی و کیفی محصولات جدید، توسعه سبد محصولات خود را با تولید داروهای جدید و اشکال دارویی جدید مورد تأیید در دنیا، تولید مکملهای غذایی و دارویی و تولید دارو به روشهای نوین داروسازی و با تکنولوژی مدرن از طریق همکاری و یا مشارکت با شرکتهای بین المللی معتبر با نامهای تجاری شناخته شده و سطح بالای کیفیت مورد انتظار به انجام رساند .

Contact Us

ST Yadegar , Saveh highway - Postal Code 1371616314, registration number: 249619


Telephone: 61170


 Email: info@toliddaru.ir

Brands


Copyright © 2023 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob