Article Index

 اهداف و وظايف 

واحد مالي شرکت داروسازی تولیددارو(سهامی عام)، فعاليت هاي خود را با اهداف و وظايفي به شرح زير به انجام مي رساند:

دريافت، جمع آوری ، ثبت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات و گزارشات مالی در واحد مالی انجام مي پذيرد. دقت در امور اين واحد از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و اين مهم با استخدام و همکاری نیروهای جوان و متخصص و همچنین بهره گيري از نرم افزارهای مکانیزه و بروز محقق شده است.

 این واحد، با برنامه ریزی و پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت درجهت کنترل منابع و مصارف مالی عمل کرده و منابع مالی لازم را جهت اجرای اهداف و بودجه ، تامین می کند. این واحد با استفاده از روش های علمی دقیق، یکی از داده های اصلی و حیاتی ( قیمت تمام شده محصولات) را محاسبه کرده، در تصمیم گیری های استراتژیک دیگر همچون آغاز، تداوم یا توقف، اثرگذار بوده و همواره سعی در شناسایی و کنترل ریسک های مالی و سرمایه گذاری سازمان را دارد.

واحد مالی درخصوص قیمت تمام شده محصولات، فرایند ورود کالای جدید به تولید را بررسی و پس از تصمیم گیری در خصوص منافع مالی آن برای سازمان(حاشیه سود و بازده سرمایه گذاری مناسب)، در خصوص شروع و یا عدم شروع تولید نتیجه گیری می کند. همچنین جهت بهبود کار با تأمین کنندگان مواد اولیه ، به صورت منظم، تمامی حساب های فی ما بین ، مغایرت گیری ها و پرداختها را انجام داده تا این امر، اثر مثبتی برای سازمان در بر داشته باشد .

واحد مالي پس از پيش بيني و تنظيم بودجه سالانه، عمده تلاش و توجه خود را در نظارت به تخصيص صحيح منابع مالی براساس بودجه مدون از يك سو و کنترل هزينه هاي جاري و غير ضروري از سوي دگر معطوف داشته تا اين مهم سهم به سزايي در سوق دادن بيشترين سهم بودجه به سمت پروژه های عمراني موثر افتاده و موجب جلوگیری از بروز انحرافات بودجه با عملکرد واقعی داشته باشد. همچنين از دیگر وظايف واحد مالي، افزون بر برنامه ريزي و هدايت مالي، مي توان تهيه گزارشات مالي از جمله صورتهای مالی و ارائه بموقع آنها به سهامداران، سایر اشخاص ذینفع، بانکها و ادارت دولتی از جمله اداره دارایی و سازمان بورس اشاره نمود.


Copyright © 2020 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob