معمولا شرایط نگهداری هر دارو بر روی بسته بندی آن و یا در بروشور داخل جعبه توضیح داده شده است.


Copyright © 2019 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob