و در صورت تجویز تمام مقادیر آنتی بیوتیک ها تا انتها مصرف شود.


Copyright © 2019 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob