و از مصرف خودسرانه دارو خودداری کند. فواصل مصرف ، میزان و مدت زمان مصرف دارو بایستس با تجویز پزشک و مشورت داروسازانجام شود.


Copyright © 2019 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob