بعضی از دارو ها باعث کاهش اثر بخشی شده و یا حتی امکان ایجاد سمیت در بدن را دارد . بنابراین قبل ازمصرف هر دارو بایستی برگ راهنمای ان را با دقت خواند.


Copyright © 2019 - Pharmaceutical Company Tolidaru

Privacy Policy toliddaru.
Web Design By joomir.com | Web Hosting By Darkob